Parasurat Bikolnon 

padagos an pagsaringsing poon kan 2010

2019

Resolusyon 2019-0001: Mga Opisyal kan Asosasyon para sa Taon 2019-2020
ITINUGOT (4-0; 1) kan Abril 25, 2019 sa Virac, Catanduanes.
MANTANG sa ginibong eleksyon kan Abril 23, 2019 sa Virac, Catanduanes napili an mga bagong opisyal kan asosasyon;
MANTANG an mga opisyal ibinoto kan bilog na myembro kan asosasyon asin gikan an mga ini sa mga myembro; 
MANTANG an termino kan mga ini poon Abril 23, 2019 sagkod Abril 17, 2020 o hanggan sa makapili nin kwalipikadong kasangli;
INURUYONAN, na minimidbid an minasunod na napiling mga Opisyal: 
 • Jerome M. Hipolito bilang Pamayo (President)
 • Julie Ann Fabay bilang Ikaduwang Pamayo (Vice President)
 • Julius D. Bulahan bilang Kahilom nin Asosasyon (Association Secretary) 
 • Eilyn L. Nidea bilang Tagapangataman-Yaman (Treasurer) 
 • Napoleon III I. Arcilla bilang Tagasiyasat (Auditor) 
 • Adem Nalu V. Rubio bilang Tagapabalangibog (PIO)
IPINAPAUTOB poon ngunyan na ika-25 nin Abril 2019 sa Virac, Catanduanes.

Resolusyon 2019-0002: Komposisyon kan Board of Trustees para sa Taon 2019-2020
ITINUGOT (4-0; 1) kan Abril 25, 2019 sa Virac, Catanduanes.
MANTANG sa ginibong eleksyon kan Abril 23, 2019 sa Virac, Catanduanes napili an mga bagong myembro kan Board of Trustees o Katiwatiwala kan asosasyon; 
MANTANG an Katiwatiwala ibinoto kan bilog na myembro kan asosasyon asin gikan an mga ini sa mga myembro;
MANTANG an termino kan mga ini poon Abril 23, 2019 sagkod Abril 17, 2020 o hanggan sa makapili nin kwalipikadong kasangli;
INURUYONAN, na minimidbid an komposisyon asin katungdan kan mga napiling bagong Katiwatiwala: 
 • Irvin P. Sto. Tomas bilang Tagapamayo (Chairman) 
 • Honesto M. Pesimo, Jr. bilang Ikaduwang Tagapamayo (Vice Chairman)
 • Marvin D. Aquino bilang Kahilom nin Katiwatiwala (Board Secretary)
 • Elbert O. Baeta bilang Myembo kan Board
 • Estelito B. Jacob bilang Myembro kan Board
IPINAPAUTOB poon ngunyan na ika-25 nin Abril 2019 sa Virac, Catanduanes.

Resolusyon 2019-0003: Pagbawi kan Resolution 2018-0006, asin Pagngaran nin “Saringsing National Writers Workshop (SNWW)” sa Taonan na Hunglonan sa Pagsurat nin Literaturang Bikolnon na Itinugdas asin Pinapadalagan kan Parasurat Bikolnon
ITINUGOT (4-0; 1) kan Abril 25, 2019 sa Virac, Catanduanes.
MANTANG itinugdas asin pinapadalagan kan Parasurat Bikolnon poon kan 2011 an sarong hunglonan inapod bilang Saringsing Writers Workshop;
MANTANG an taonan na workshop iyo an pinakagurang asin nagpapadagos na hunglonan sa pagsurat nin literaturang Bikolnon sa Filipinas ngunyan;
MANTANG minaserbe ining dalan sa mga Bikolnon sa laog asin luwas kan rehiyon para sa pagpaurog kan saindang tibay sa pagsurat panliteratura;
MANTANG an asosasyon binibilog nin mga myembro na igwa nin manlainlain na oryentasyon, pagtubod o propesyon, asin an pagigin parte sa pagpadalagan kan workshop nakakatabang bako sana sa saindang personal siring man propesyonal na pagtalubo;
INURUYONAN, aapodon nang “Saringsing National Writers Workshop (SNWW)” an dating “Saringsing Bikol Writers Workshop” bilang opisyal na ngaran kan hunglonan sa pagsurat nin literaturang Bikolnon na itinugdas bilang “Saringsing Writers Workshop” asin pinapadalagan kan Parasurat Bikolnon.
IPINAPAUTOB poon ngunyan na ika-25 nin Abril 2019 sa Virac, Catanduanes.

Resolusyon 2019-0004: Pagdara kan 10th Saringsing National Writers Workshop sa Calabanga, Camarines Sur, asin Paghirang ki Irvin P. Sto. Tomas bilang Workshop Director 
ITINUGOT (4-0; 1) kan Abril 25, 2019 sa Virac, Catanduanes.
MANTANG an Saringsing National Writers Workshop ginigibo kada bulan nin Abril asin ini iyo an ikasampulong taon kan hunglonan nin pagsurat sa literaturang Bikolnon;
MANTANG an San Miguel Bay Writers Workshop (SMBWW), dating Bay Area Writers Workshop, sarong ekstensyon na programa kan College of Education, Central Bicol State University of Agriculture (CBSUA) – Calabanga, asin nagkaigwa nin Memorandum of Agreement an Parasurat Bikolnon asin an kolehiyo kan 2015 tanganing makatuwang sa pagpadalagan kaini;
MANTANG an Parasurat Bikolnon – Calabanga Chapter asin an The Writers Project magkatuwang na pinapadalagan an SMBWW poon kan 2017;
INURUYONAN, na magkakaigwa nin bagong Memorandum of Agreement an organisasyon asin an kolehiyo tanganing ipadagos an pakikipagtabangan tanganing gibohon an 10th Saringsing National Writers Workshop kadungan kan 3rd San Miguel Bay Writers Workshop sa Calabanga, Camarines Sur sa Abril 2020.
INURUYONAN PA, na an magigin tagapadalagan kaini sa taon 2020 iyo si Irvin P. Sto. Tomas.
IPINAPAUTOB poon ngunyan na ika-25 nin Abril 2019 sa Virac, Catanduanes.

Resolusyon 2019-0005: Pagbawi kan Resolution 2018-0014 , asin Paghirang ki Honesto M. Pesimo, Jr. bilang Poon Tagapakarhay nin Sarong Antolohiya nin mga Obrang Panliteratura kan Saringsing National Writers Workshop (SNWW) poon Taon 2011
ITINUGOT (4-0; 1) kan Abril 25, 2019 sa Virac, Catanduanes.
MANTANG pinapadalagan kan Parasurat Bikolnon poon kan 2011 an Saringsing National Writers Workshop, asin an taonan na workshop nakaprodusir na nin haros sarong gatos na mga parasurat sa laog nin siyam na taon;
MANTANG kinakaipohan na matipon asin masaray sa sarong antolohiya an mga nahaman asin napakarhay nang mga obra tanganing maipublikar para sa pagpahalaga kan kadaklan;
MANTANG saro sa mga katuyohan kan asosasyon na maitulod an pagpangataman asin pagpatalubo kan manlainlain na tataramon Bikolnon sa paagi nin publikasyon;
INURUYONAN, na si Honesto M. Pesimo, Jr. iyo an magigini Poon Tagapakarhay kan sarong antolohiya nin mga obrang panliteratura kan Saringsing National Writers Workshop (SNWW).
INURUYONAN PA, na si Julius D. Bulahan iyo an magigin katuwang sa pagtipon kan mga panurat gikan sa manlainlain na tagapadalagan kan workshop.
IPINAPAUTOB poon ngunyan na ika-25 nin Abril 2019 sa Virac, Catanduanes.

Resolusyon 2019-0006: Paggamit kan “Parasurat Bikolnon” na dai nin “Inc.” sa mga dokumento asin instrumento na kaipohan an siring
ITINUGOT (4-0; 1) kan Abril 25, 2019 sa Virac, Catanduanes.
INURUYONAN, na “Parasurat Bikolnon” na sana asin bako nang “Parasurat Bikolnon, Inc.” an gagamiton kan asosasyon sa mga dokumento asin instrumento na kaipohan an siring.
IPINAPAUTOB poon ngunyan na ika-25 nin Abril 2019 sa Virac, Catanduanes.

Resolusyon 2019-0007: Bagong mga paralagda sa bangko

ITINUGOT (4-0;1) kan Mayo 17, 2013 sa Syudad nin Naga.

INURUYONAN, an bagong mga napiling opisyal iyo an bagong mga paralagda sa bank account kan organisasyon sa Philippine Business Bank sa Syudad nin Naga na mangangataman kan pinansya kan organisasyon:

          Posisyon - Ngaran kan Opisyal - Pirma 

          Tesorera - Eilyn Nidea - [pirma]

          Presidente - Jerome Hipolito - [pirma]

          Tagapamayo - Irvin Sto. Tomas - [pirma]

INURUYONAN PA MAN, na ining Resolusyon padagos na igwang bisa sagkod na hirahon o sanglian nin sarong resolusyon kan Mga Katiwatiwala asin ini maresibe kan bangko.
Resolusyon 2019-0008: Pagmukna nin mga Bagong Komite
ITINUGOT (4-0; 1) kan Mayo 6, 2019 sa San Francisco, Syudad nin Naga.
MANTANG an mga katuyohan kan organisasyon iyo na: 1. Maitulod an pagpangataman asin pagpatalubo kan manlainlain na tataramon na Bikol sa paagi nin mga pag-adal, publikasyon, akademya, asin pampabalangibog sagkod elektronikong mga paagi; 2. Magin lindong nin mga organisasyon kan mga indibidwal na parasurat asin kasararoan nin mga parasurat bilang sarong dalan para sa mga pangangaipo kan mga ini sa pagpaurog kan mga panurat panliteratura, pangmatalingkas na pagpahayag, pampagadal, asin panrelihiyon, sa manlainlain na tataramon na Bikolnon; 3. Makahaman nin mga programa asin mga gibo-gibo para sa mga parasurat na Bikolnon na matiripon-tipon para sa pagpaurog kan saindang mga kabatiran, sagkod kan manlainlain na tataramon na Bikolnon; asin 4. Maipadagos an danay na relasyon sa ibang lokal asin pangkinaban na mga kasararoan nin mga parasurat;
INURUYONAN an pagmukna nin asin pagbabago kan mga komite na igwa an organisasyon:
 • Komite sa mga Tataramon asin Pagsaligsig (Committee on Languages and Research) na manginginot sa mga programa asin proyekto dapit sa pagpauswag kan mga tataramon na Bikolnon, sa pagsaligsig dapit sa mga ini kabali na an ortograpiya (Resolusyon 2012-218: Komite sa Ortograpiya) asin iba pa, asin sa pagtulod kan paggamit kan mga ini sa komunidad asin akademya (Resolusyon 2013-4-21: Komite sa Edukasyon), kun sain matukaw bilang sarong myembro an President of the Association o Pamayo.
 • Komite sa Arteng Panliteraryo (Committee on Literary Arts) na iyo an manginginot sa mga programa asin proyekto dapit sa pagpauswag kan mga panurat panliteraryo asin pagtulod kaini sa komunidad asin akademya, kun sain matukaw bilang sarong myembro an Vice President of the Association o Ikaduwang Pamayo.
 • Komite sa Publikasyon (Committee on Publication) minukna kan Resolusyon 2013-4-21 na iyo an manginginot sa mga programa asin proyekto dapit sa pagpalimbag nin mga babasahon, print asin digital, na ipinupublikar kan organisasyon, kun sain matukaw bilang sarong myembro an Secretary of the Association o Kahilom nin Asosasyon.
 • Komite sa Paglikom nin Pondo (Committee on Fundraising) minukna kan Resolusyon 2013-4-21: Komite sa Mga Paghanap asin Mga Paagi na iyo an matao nin mga suhestyon tanganing makadamot nin pondo para sa mga programa asin proyekto kan organisasyon, kun sain matukaw bilang sarong myembro an Treasurer o Tagapangataman-Yaman, asin Auditor o Tagasiyasat. 
 • Komite sa Relasyon Pampubliko (Committee on Public Relations) minukna kan 2012-5-18 na iyo na manginginot sa danay na relasyon sa ibang lokal asin pangkinaban na mga kasararoan nin mga parasurat, kun sain matukaw bilang sarong myembro an Public Information Officer o Tagapabalangibog.
MANTANG an Chairman of the Board of Trustees o Tagapamayo kan Katiwatiwala minatukaw bilang sarong myembro, ex-officio, kan gabos na mga eksistidong komite kan organisasyon; 
INURUYONAN PA, an Tagapamayo kan mga Komite matukaw sa laog nin duwang (2) termino sagkod na makapili nin kwalipikadong kasangli.
IPINAPAUTOB poon ngunyan na ika-6 nin Mayo 2019 sa San Francisco, Syudad nin Naga.

Resolusyon 2019-0009: Pag-amendar kan Resolusyon 2014-2-16 o Polisiya sa Pagigin Myembro, inaapod nang: Polisiya sa Pag-ako nin Myembro
ITINUGOT (4-0; 1) kan Mayo 6, 2019 sa San Francisco, Syudad nin Naga.
MANTANG an mga myembro kan Parasurat Bikolnon iyo an mga kagmukna na yaon sa Artikulo kan Inkorporasyon kan taon 2012, asin an mga inako kan mayorya kan boto nin pag-uyon kan Board of Trustees o Katiwatiwala;
MANTANG an pagigin myembro, nalalain sa duwa:  • Regular na Myembro o nakapasa kan porma nin pagigin sarong aktibong myembro, mayong moroso sa saiyang taonan na ambag o annual fee, asin dai suspendido  • Asosyadong Myembro o dai nakakautob kan mga kaipohan sa pagigiin sarong regular na myembro;
INURUYONAN:
 1. An pagigin myembro bukas sa gabos na interesado, nagpapahiling nin kamawotan asin gawi-gawi sa pagtulod kan mga katuyohan kan organisasyon. 
 2. An siisay man na nagmamawot na magin myembro mapadara nin aplikasyon gamit an opisyal na porma nin pagigin sarong myembro asin mabayad kan panghabambuhay na palaog na ambag o one-time membership fee. 
 3. An siisay man na boot maghali sa organisasyon hinahagadan nin surat kan paghali na ipapadara sa Presidente. 
IPINAPAUTOB poon ngunyan na ika-6 nin Mayo 2019 sa San Francisco, Syudad nin Naga.

Resolusyon 2019-0010: Propwestong pag-amyendar kan Termino kan Opisina kan Trustees asin mga Opisyal hali sa Saro pasiring sa Duwang Taon na Termino, asin Pagdugang kan Eleksyon kan mga Opisyal dangan Katiwatiwala 
ITINUGOT (4-0; 1) kan Mayo 6, 2019 sa San Francisco, Syudad nin Naga.
MANTANG sosog sa Artikulo I – Meetings, Seksyon 1 – Annual Meeting. “The annual meeting of the members shall be held at the principal office of the association April 17 each year. That the President shall render his annual report to the members regarding the activities of the Association. The election of Directors shall also be held during this regular meeting;”
MANTANG sosog sa Artikulo III – Trustees, Seksyon 4, asin Artikulo IV - Officers, Seksyon 3: an termino kan mga ini sarong taon o sagkod makapili nin kwalipikadong kasangli;
MANTANG kaipohan nin mayoriyang boto gikan sa mga myembro asin kan Katiwatiwa sa sarong espesyal na miting tanganing maamyendaran mga probisyon sa By-Laws kan Parasurat Bikolnon;
INURUYONAN na mapaapod nin sarong espesyal na miting an Presidente tanganing idugang an eleksyon kan mga Opisyal dangan Katiwatiwala imbes na eleksyon kan mga Direktor sana: “The election of Officers and Trustees shall also be held during this regular meeting;”
INURUYONAN PA na pagdesisyonan an mga propwestong pagdugang nin duwang (2) taon sa termino kan mga ini:
IPINAPAUTOB poon ngunyan na ika-6 nin Mayo 2019 sa San Francisco, Syudad nin Naga.

Resolusyon 2019-0011: Mga Bagong Myembro
ITINUGOT (5-0) kan Hulyo 21, 2019 sa Sta. Cruz, Syudad nin Naga.
INURUYONAN, na ngunyan, inaakò an aplikasyon sa pagigin myembro kan minasunod:

 1. Mahalina J. Alanib kan Bulan, Sorsogon
 2. Roxanne E. Berido kan Syudad nin Naga
 3. Princess Carmela P. Casa kan San Jose, Camarines Sur
 4. Niño R. Mape kan Oas, Albay
 5. Donna Mae N. Ramirez kan Virac, Catanduanes
 6. Francis B. Tolero kan Caramoran, Catanduanes
IPINAPAUTOB poon ngunyan na ika-21 nin Hulyo 2019 sa Sta. Cruz, Syudad nin Naga.

Resolusyon 2019-0012: Paggawad Onra ki Dr. Maria Lilia F. Realubit (Postuma) bilang Ina kan Literaturang Bikolnon

ITINUGOT (5-0) kan Agosto 26, 2019 sa Concepcion Pequeña, Syudad nin Naga.

MANTANG si Dr. Maria Lilia F. Realubit (Oktobre 22, 1930 – Agosto 17, 2017), sarong Nagueña asin parasurat Bikolnon, nagpalis kan “Ibalon: Ethnographic History of the Bikol Region” ni Mariano Goyena del Prado (1981), asin nagsurat nin nagkapirang libro siring kan “Bikol Dramatic Tradition” (1976), “Bikols of the Philippines” (1983), “Philippine Drama: Twelve Plays in Six Regional Languages” (1987), “Journal of Bikol Writing” (1994), “Bikol Literary History” (1999), “Haliya: Anthology of Bikol Poets and Poems” (1999), “Bikol poetry galore at last: a report” (2010), asin “Jose T. Fuentebella: Nationalist and Stateman” (2004);

MANTANG siya nag-akò nin titulong Maestra sa Literatura gikan sa Unibersidad kan Pilipinas-Diliman kan 1962, titulong Maestra sa Lingwistika gikan sa Unibersidad kan California sa Los Angeles bilang sarong iskolar nin Fullbright-Hays (1964-1966), asin nin titulong Doktor sa Pag-adal dapit sa Pilipinas gikan sa Unibersidad kan Pilipinas-Diliman (1985);

MANTANG siya nagtugdas kan Bikol Heritage Society asin Museo Arkidiosesyano sa Syudad nin Naga;

MANTANG siya nagin representante kan Bikol sa Arteng Panliteratura sa irarom kan Nasyunal na Komisyon sa Kultura asin Arte (NCCA) kun sain nagin tagapakarhay siya kan Mantala Literary Journal, asin kagpadalagan kan pinakainot na hunglonan sa pagsurat Bikol;

MANTANG siya nagtudas kan kasararoan nin mga parasurat na Kabulig Bikol, nag-agda sa mga Bikolnon na sumurat sa sadiring tataramon, maipublikar sa mga nasyunal na publikasyon kan Sentrong Pankultura kan Pilipinas (CCP), asin magdayon sa UP National Writers Workshop asin iba pang hunglonan sa pagsurat;

MANTANG siya nagin resipyente nin manlainlain na pagmidbid sa lantad nin kultura sa laog asin luwas kan Kabikolan;

MANTANG an gabos na ining mga gibo, sinurat asin publikasyon tinatanaw na sarong dai matatawadan na ambag sa literaturang Bikolnon asin naghawan nin dalan para sa pagsaligsig kan agi-agi kan panurat Bikolnon;

MANTANG an saiyang ikaduwang taon nin anibersaryo ginigiromdom ngunyan na bulan nin Agosto;

INURUYONAN, na ginagawadan nin pinakahalangkaw na onra asin pagmidbid kan Parasurat Bikolnon bilang Ina kan Literaturang Bikolnon si Dr. Maria Lilia F. Realubit (postuma)

IPINAPAUTOB ngunyan na ika-26 nin Agosto 2019 sa Concepcion Pequeña, Syudad nin Naga, Bikol.

Resolusyon 2019-0013: Mga Bagong Myembro
ITINUGOT (3-0;2) kan Setyembre 6, 2019 sa San Francisco, Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na ngunyan, inaakò an aplikasyon sa pagigin myembro kan minasunod:

 1. Jenly Balaquiao kan Bombon, Camarines Sur
  2. Alan Brito kan Syudad nin Naga
  3. Christian Lelis kan Syudad nin Naga
  4. Jose Antonio Moran kan Syudad nin Tabaco
  5. Ralph Lawrence Pastor kan Syudad nin Naga
  6. Derco Rosal kan Libon, Albay
IPINAPAUTOB poon ngunyan na ika-6 nin Setyembre 2019 sa San Francisco, Syudad nin Naga.