Parasurat Bikolnon 

padagos an pagsaringsing poon kan 2010

Kredo kan mga Parasurat sa Literatura

Nagtutubod ako sa literatura.


Nagtutubod ako na an literatura pagsasadiri kan banwaan. Huli kaiyan, an gabos na katakod kaining konsepto o ideya sa kaintirohan kan siring na responsibilidad, tiwala kan publiko, asin an gabos na gawì nin pagrayo sa isip man o kadunongan sarong akto nin paghàbon sa banwaan;


Nagtutubod ako na an kahiwasnan kan isip, lawig nin kaaraman asin kadunongan nin sarong parasurat na responsable asin bulanos an boot na nagsusurat sa mga kasaysayan, pangaturogan asin kamawotan kan banwaan iyo an susing-gapo asin patugmadan kan marhay na literatura;


Nagtutubod ako na an parasurat magsusurat pirmi na uyon sa termino kan saiyang panahon; bakong maurihon, nagtatabang sa gabos na boot na magin parasurat; nag-eenganyar sa mga maluluya tanganing mapapakusog an boot; dai nauuri sa mga matitibay; dai pinagkukumparar an sadiring kakayahan sa kakayahan kan iba; matibay makiiba sa tawong masakit pakiibahan; nag-uuyon sa mga bagay na dapat pagkauruyonan; nagsasabi nin totoo; aram an katanosan asin an bakô; bilog an boot na maghingoha asin makatabang sa ikaasenso kan saiyang arte o kakayahan, asin man kan iba;


Nagtutubod ako na an mga pagsulang o pag-ulang sa pagsurat, lain kun ini makakaratak sa banwaan, dai kaipohan na surugon. Alagad, sa siring na kamugtakan, ipinapaurog an bukas na kaisipan, asin an prinsipyo nin hustisya o hustong katanosan iyo man giraray an tamang ambag-patugmadan para sa pagsabot kan mga kaluyahan nin lambang saro;


Nagtutubod ako na an parasurat sa literatura bakong suhay sa saiyang pagmawot na magserbe; na an saiyang obra makakatabang para sa sadiring pagtalubò, asin pag-uswag man kan tataramon na minatabang sa banwaan na pinagseserbehan niya sa urog na hararom asin lawig na pakasabot sa mga pangangaipong indibidwal, asin man sa kasararoan;


Nagtutubod ako na an pagbabalangibog kan sinurat sa paagi nin publikasyon asin kun ano pa man na midya kaipohan na paurugon, igalang an katanosan asin siring man an mga linderos kan responsibilidad; alagad, iginagalang man an mga surat na kinakaban sa sadiri asin an sadiring pag-onra maski an parasurat sana an nakakabasa, nakakaram asin nakakasabot;


Nagtutubod ako na an pag-atang kan mga obra sa daghan nin banwaan nagseserbe sa matanos na kadunongan asin an kaisipan nin katanosan kaini yaon sa paghusgar kan mayoridad nin banwaan, nin huli ta nagtutubod ako na an banwaan an may responsibilidad sa katanosan nin pagsukol na gamit an mga gahinan kan saindang kaagimadmadan, pagkamangno asin pagkasabot nin huli ta an mga bagay nin literatura katakod kan saindang hinangos;


Nagtutubod ako na an literatura sumpay sa suanoy na mga kasaysayan; an paglulubid nin mga kamawotan nin tawo sa mga mata kan mga parasurat minalataw sa aktibong panurat bilang lunyang kan ibang mga kamawotan; an pagtanaw sa mga nakaagi, o pagsirip sa mga lurip nin mga kapanahonan sa literatura minatao nin sarong dakulang pribilehiyo asin oportunidad sa mga parasurat tanganing saligsigon an mga tiunay sa mga kapinònan, o bayâ muruputo kan mga tagong literatura tanganing magserbeng mga kapinònan kan pagtànaw sa maabot na mga panahon;


Nagtutubod ako na an banwaan na iyo an parating karakter sa mga obra nin responsableng parasurat na tanganing maibunsod niya an pagtalidong kan siring na porma para sa daing kasagkoran na inspirasyon asin dagkâ nin sarong balaog nin pagkamoot na makanood asin manòdan; makasabot asin masabòtan; mag-onra asin maonrahan; magtao asin matàwanan; magdanay asin papagdanayon sagkod pa man;


(Urog sa gabos, nagtutubod ako na an parasurat nakakabisto asin minabisto na may Supremong Maestro na iyo an busay nin kaaraman asin kadunongan sa mga kaluyahan nin mga tawo na kun sain siya nabibilang; asin an saiyang kakayanan asin talento sa pagsurat saro sa mga regalong kamanahan gikan sa Diyos na Makakamhan.)